PORTFOLIO

DOMESTIC CASE

이태원 라쿠치나

  • 관리자
  • 2016-09-22
  • 조회수 9,576
  • 다운로드
 

 

                                                                    

                                         

                                                                     * 위   치 : 서울시 용산구 이태원동 258-7

 

                                                                     * 총면적 :      944㎡ (3T 시트패널)

                                                                                      9,285kg (압출재 4종)

 

                                                                     * 제   품 :   메탈릭 실버(MA-SI00)

                                                                                     샴페인 골드(MA-SG00)

                                                                                     블랙(MA-BL00)

 

                                                                     * 진   행 : 압출금형

                                                                                    소     재(쉬트, 압출)

                                                                                    가     공(쉬트 절단, 절곡, 스터드+몰딩 조립가공)

                                                                                    임 가 공(아노다이징)

 

                                                                     * 발주처 : 라쿠치나 

 

                                                                     * 설계사 : CCA

 

List