PORTFOLIO

DOMESTIC CASE

대치 다비치안경 Countless Glasses.

  • 관리자
  • 2015-06-05
  • 조회수 13,362
  • 다운로드


  

 

                                        * 위   치 : 서울시 강남구 도곡로 431  

                                        * 총면적 : 689㎡ (3T 쉬트패널)

                                        * 제   품 : 메탈릭 실버 (MA-SI00)  

                                        * 진   행 : 임가공(지급자재 아노다이징) 

                                                                      

                                        * 발주처 : 다비치 안경

                                        * 설계사 : 조호건축

List