PORTFOLIO

DOMESTIC CASE

부산 열린행사장

  • 관리자
  • 2024-03-06
  • 조회수 548
  • 다운로드

 

 

                                                            * 위   치 : 부산광역시 수영구 남천동 59-6

                                                                  

  
                                                   * 총면적 :  3T 쉬트패널 m2

                                                                    2종 압출바  EA

                    
                                                   * 제   품 :  쇼트 실버-쉬트패널 45 m2

                                                                          쇼트 실버-압출바 480EA

                                                                        

                                     
                                                   * 설계사 : 원오원 아키텍츠

 

                                                   * 발주처 :  부산광역시(총괄건축과)

 

 

 

List