PORTFOLIO

DOMESTIC CASE

수원 롯데백화점 민자역사

  • 관리자
  • 2015-06-05
  • 조회수 10,553
  • 다운로드

 

 

                                                                     * 위   치 : 경기도 수원시 권선구 서둔동

                                                                     * 총면적 : 35,031㎡

 

                                                     * 제   품 : Order Made 총 6색

                                                                                   골   드 3종 컬러 (G1P, G1E, G2P)

                                                                                   브론즈 1종 컬러 (BP)

                                                                                   실   버 2종 컬러 (NE,NP)

 

                                                                     * 진   행 : 소   재

                                                                                   가   공 (절단, 절곡)

                                                                                   임가공 (아노다이징)

                                                                      

                                                                     * 발주처 : 롯데자산개발

 

                                                                     * 설계사 : 정림건축

 

 

List